Maria van Kanaän, Moeder van Hoop

 

Toen we op 15 augustus 2022 het beeld van Maria, Moeder van Hoop in de kerk van Oekene ingehuldigd hebben, stonden er zes kruiken die verwijzen naar de stenen kruiken op de bruiloft van Kana. De kruiken zijn een verwijzing naar een boodschap van het verhaal van die bruiloft: Maria die wijst naar Jezus, die weer vreugde en hoop wil brengen waar de wijn van vreugde op is.

 

Er werd toen gezegd dat mensen intenties en gebeden in deze kruiken mochten deponeren, in de linkse kruik van vreugde en dankbaarheid en de rechtse tranenkruik van verdriet.

Ondertussen is er met de tranenkruik een ongelukje gebeurd. Ze is in stukken vaneen op de grond gevallen. Die stukken hebben we opgeraapt en de kruik weer tot een geheel gemaakt. De gehavende kruik mag een symbool zijn van gebroken mensen, die er hun noden en vragen in werpen. Maria raapt de scherven van gebroken mensenlevens op. De kruik met al haar barsten en scheuren wordt nooit meer perfect zoals ze was. Mensen die zware lasten moeten dragen, van welke aard dan ook, worden eveneens nooit meer dezelfde als voordien. Lijden, verdriet en angst tekenen mensen vaak voor het leven. Toch kunnen ze uit een dal klimmen, gelouterd worden, geheeld, genezen, gesteund, gedragen worden door ons gebed. Maria bundelt al onze gebeden en dankzeggingen en draagt ze mee in haar hart.

 

Verschillende mensen hebben inderdaad gevraagd om te bidden voor hun noden en verlangens. Tijdens de inhuldigingsviering werd gezegd dat er op geregeld zou worden gebeden voor deze intenties.

We mogen erop vertrouwen dat Maria alles wat we haar toevertrouwen ter harte neemt, alles overweegt en het met zorg in de handen van Jezus legt. Want  Maria is de kortste, de zekerste, en de veiligste weg om tot Jezus te gaan, want door Maria is Jezus tot ons gekomen, door haar moeten wij tot Christus gaan.” (H. Grignion de Monfort)

In dat vertrouwen bidden we voor alle mensen die zich aan de moederlijke liefde van Maria overgeven:

 

Maria,

in je bezorgdheid op de bruiloft van Kana

toen je een stap opzij zette en wees naar Jezus

als de enige Hoop op hernieuwde levensvreugde

stelde je alle hoop op de Heer.

Maria van Kanaän, Moeder van Hoop,

wij leggen ons leven in jouw handen,

ons verdriet en onze vreugde,

onze angst en onze hoop.
Breng ons met je moederhart bij Jezus

en leer ons, net als jij, in alles

onze hoop stellen op de liefde van God,

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

Maria van Kanaän, Moeder van Hoop

bid met ons en voor ons, uw kinderen.

 

Darky Seynaeve

 

 

 MARIA VAN KANAÄN, MOEDER VAN DE HOOP 

Wie de Sint-Martinuskerk in Oekene even binnen wandelt, kan niet om de banner heen: ‘Pad van hoop’. Kort gezegd gaat het over een wandelpad tussen het AZ Delta en de Sint-Martinuskerk. Het ziekenhuis is de plaats waar verdriet en vreugde gedeeld worden. Mensen die er vaak op bezoek komen, hebben misschien wel eens nood aan een moment van verstilling, een wandeling doorheen de mooie natuur. Noem het een moment van rust en hoop. Een werkgroep van mensen uit de Stad Roeselare, de pastorale eenheid, de kerkfabriek, AZ Delta en de verschillende levensovertuigingen in de stad, werken momenteel aan het concept van dit pad. 

Maria van Kana, Moeder van hoop 

Het pad van de hoop willen we een verlengstuk geven in de Sint-Martinuskerk. In de kerk gaan we stil staan bij het christelijk aspect van de hoop. De hoop die gekoesterd wordt bij het ziek zijn, het nabij zijn, de vreugde bij zorg en genezing, de geboorte van nieuw leven… Het verhaal van de bruiloft te Kana zal hierbij de rode draad zijn. Op die bruiloft was Maria een onmisbare aanwezige. Wanneer de vreugde van het feest dreigt verloren te gaan, dan wijst zij naar Jezus. Tot op vandaag komen veel mensen bij Maria. Ze vragen om troost en nabijheid, kracht en sterkte. Te Kana wees Maria naar Jezus. Vandaag kijkt ze ook naar Hem: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Door Maria mogen we tot bij Jezus komen. Hij is onze hoop. We willen daaraan gestalte geven door een mooi wit Mariabeeld, ‘Moeder met kind’, achteraan de kerk te plaatsen in de middengang. Wanneer je de kerk binnenkomt moet je dan letterlijk langs Maria heen naar Jezus toe. Zij wijst de weg naar Jezus die de ‘Weg, de Waarheid en het Leven is’. De zes stenen kruiken van de bruiloft te Kana zullen ook in de kerk staan, kruiken van vreugde en verdriet. Ze willen ons vertellen van Jezus die ze telkens weer vult met zijn Liefde, zijn Barmhartigheid en met steeds hernieuwde Vreugde. 

Geheimen van Hoop 

Het rozenkransgebed omvat de droevige, de blijde, de glorierijke, en de lichtmysteries. Met Jezus die onze Hoop is, willen wij hier als het ware vijf mysteries van Hoop vieren. Het zijn vijf geheimen waar Maria een belangrijke rol speelt in de relatie tussen Jezus en het volk van God. Momenten waarop Maria de Hoop aan de mensen geeft. 

° Als Maria haar nicht Elisabeth bezoekt, brengt ze de vreugde van de Hoop die in haar groeit mee: Jezus zelf. Het is veel meer dan zomaar een ontmoeting tussen twee zwangere vrouwen. De ontmoeting gaat dieper. Maria brengt het Nieuwe Verbond bij het Eerste Verbond. De groet van Jezus’ Moeder zorgt voor vreugde bij Johannes de Doper, de laatste profeet van het Eerste Verbond. Een eerste geheim van grote Hoop nog voor dat Jezus geboren wordt. 

° De dag van de openbaring van de Heer, wanneer de drie wijzen het Kind en zijn Moeder bezoeken, is een dag van Hoop voor de hele mensheid. Daar wordt Jezus aan de hele wereld bekend gemaakt. Als dat geen teken van hoop is in een tijd van wachten en verwachten. 

° Op de bruiloft van Kana geeft Maria de aanzet tot Jezus’ openbaar leven. Daar op de bruiloft, het feest waar de vreugde dreigde te verwateren, wijst ze Jezus aan als de enige Hoop op nieuwe vreugde, nieuw Leven. Het is als het ware een eerste verwijzing naar de Verrijzenis. Hij zorgt met de beste wijn voor hernieuwde vreugde. 

° In het verdriet dat Maria moet doormaken tijdens de kruisweg van Jezus, wijkt ze toch geen duimbreed van zijn zijde. Al begrijpt ze vaak niet alles, ze laat Hem niet vallen. Maar Hij laat haar, laat ons niet vallen. Onder het kruis, vlak voor zijn dood die ons zal redden, geeft Jezus ons zijn Moeder en worden wij zo broers en zussen van elkaar. Ze is een moeder die elk van ons, met onze vreugde en ons verdriet, bij name kent. Zij kan ons het dichtste brengen bij de enige Hoop die Jezus is. 

° Maria blijft zelfs na het vinden van het lege graf op Paasmorgen de trouwe dappere vrouw die de ontredderde leerlingen bijeen houdt. Zij is de Moeder van Hoop waarop de Kerk vanaf haar prille begin mag rekenen. Maria wordt Moeder van de Kerk. De cirkel is rond, want met de apostelen ontvangt ze op Pinksteren de Geest die er ook aan het begin van haar verhaal met Jezus was. 

Pastorale Eenheid Heilige Vincent Rumbeke 

15 augustus 

Op het feest van Maria ten hemel opneming gaven we dit Mariabeeld in de kerk van Oekene een plaats. 

Gebedskaart Maria van Kanaän, Moeder van de Hoop